POCHOD PRO ŽIVOT 2024

POTŘEBUJETE POMOC
CO DĚLÁME
E-SHOP
BLOG

KONTAKT

 


Víte, kdo byl… MUDr. Zdeněk Hejl (1920 – 1999)?

22/12/2018, HPŽ ČR historie

Asi nevíte. Ale i za to, že si právě čtete Oběžník Hnutí Pro život ČR, vděčíte do značné míry právě panu doktoru Zdeňku Hejlovi, rodákovi z Polné u Jihlavy. Byl to totiž on, kdo se po listopadu 1989 zasloužil o obnovu kultury života v České republice a v roce 1992 založil Hnutí Pro život ČR.

Obhájce kultury života
Málokdo měl pro to větší předpoklady. Zdeněk Hejl se totiž potkával se smrtí častěji než obyčejný lékař. Za války byl dvakrát vězněn gestapem a těsně po válce pracoval jako medik v Terezíně, kde pomáhal léčit tyfovou epidemii u vězňů. Postupně se vypracoval na předního českého odborníka na chronobiologii, kde dosáhl evropského věhlasu. Ostatně jeho jazykové znalosti (angličtina, němčina, francouzština) mu umožnily přednášet doma i v zahraničí. Kromě toho rozuměl i polštině, ruštině a částečně italštině a samozřejmě ovládal latinu.

Doktor Hejl ale především neváhal už v dobách komunismu zdvihnout hlas na obranu nenarozených dětí. Psal, protestoval, hovořil, oslovoval ministerstva a žádal o zrušení nebo alespoň novelizaci potratového zákona. Byl vyšetřován STB a bylo mu vyhrožováno, „protože si dovoluje protestovat proti zákonu socialistického státu“. Nedal se zastrašit a dokázal, že dokonce i v podmínkách totalitního státu lze dosáhnout alespoň drobných změn.

Již v prosinci 1968 zaslal MUDr. Zdeněk Hejl na ministerstvo zdravotnictví dopis s požadavkem na zrušení, event. podstatnou revizi potratového zákona. Dopis tehdy podepsalo devadesát šest procent jihlavských lékařů. Byla ustavena komise pro revizi potratového zákona, doktor Hejl byl jmenován jejím členem v lednu 1969.

Ministerstvu zdravotnictví předložil v srpnu 1969 také svou práci „Legalizací potratů nelze bojovat proti potratům“. Měla vyjít tiskem, jenže nevyšla. Svědčí o tom úryvky dopisu, který zaslal panu doktorovi jeho přítel prof. Tošovský v listopadu 1969: „Milý Zdenku, zatím jsem s tvou prací neuspěl. Státní zdravotnické nakladatelství mi ji vrátilo s dopisem, že celý problém již řeší jiní autoři. Asi mysleli knihu, která vyšla v těchto dnech (Antikoncepce), která je ovšem psána v jiném duchu, i když ne v duchu dobrém a pravdivém. Ale nezdaru se nesmíme zaleknout. A tak promiň, že Ti zatím Tvou práci nevracím – poslal jsem ten lepší exemplář na Hradčany, zda Otec biskup Dr. Tomášek by s celou záležitostí nemohl něco vykonat, protože jakési tiskařské možnosti mají...“

Jenže normalizace po sovětské okupaci postupovala rychle a práce tak zůstala samizdatem. Stejně jako dvě brožurky, které byly rozmnožovány pomocí cyklostylu a skripta pro přednášky k mládeži.

Doktor Hejl se ale nevzdával. Jako člen zmiňované komise ministerstva zdravotnictví, která připravovala novelizaci potratového zákona, uplatňoval zásady, které uvedl ve své práci „Legalizací potratů nelze bojovat proti potratům“. Spolu s dalšími členy komise se zasloužil o prorodinná opatření vlády, jejímž důsledkem byly silné populační ročníky v začátku sedmdesátých let minulého století.

Jihlavské začátky
Své postoje nikdy netajil. Několik let před „sametovou revolucí“ založil „pracovní skupinu pro život“ při Okresním výboru Československé strany lidové. V tomto uskupení se za totality občas podařilo členy a příznivce, hlavně z řad věřících, pravdivě informovat. Dr. Hejl přednášel, informoval a vysvětloval otázky o životě, který začíná početím, o manželské a předmanželské čistotě, seznamoval s principy přirozené regulace početí.

Pak se objevily „Křesťanské obzory“, samizdat vydávaný moravským aktivním křesťanem Augustinem Navrátilem. Dr. Hejl do tohoto časopisu napsal článek na téma ochrany života a vyzval lidi dobré vůle, aby se přidali k těm, kdo chtějí chránit život od početí. Článek měl nebývalý ohlas a lidé se opravdu začali hlásit dopisy a telefonáty. Až do „sametu“ se ale stále pracovalo poloilegálně. Až v roce 1992 rozhodl dr. Zdeněk Hejl o zaregistrování u Ministerstva vnitra ČSR. Nejdříve to bylo Hnutí Pro život Jihlava, ostatně dodnes má v tomto městě Hnutí Pro život ČR své oficiální sídlo.

Polistopadová doba umožnila pracovat nejen po celé republice, ale i navázat kontakty se zahraničím. Doktor Hejl přednášel pro farnosti i pro školy, kam měl těsně po „sametu“ přece jen častěji přístup, byl vícekrát pozván na Akademické týdny do Nového Města nad Metují, přednášel pro snoubence.

Neúnavný Zdeněk Hejl se stal také zakládajícím členem Výboru na obranu rodičovských práv, který vznikl na obranu před povinnou sexuální „výchovou“ a pod novým jménem Aliance pro rodinu pracuje a snaží se bránit práva rodičů dnes. Navázal a získal kontakty na osobnosti angažující se v ochraně života v Německu, Švýcarsku, USA, ale třeba i v Chorvatsku. Ale snad nejvíce kontaktů měl MUDr. Hejl se slovenskými aktivisty pro život. Velmi si jich vážil a občas si postěžoval, že na Slovensku je větší počet lidí pro život, více špičkových odborníků v tomto oboru a větší podpora biskupů, než u nás.

Spolupracoval s každým, kdo měl zájem se učit, argumentovat a snažit se o změnu postojů lidí, kteří podléhali propagandě „svobodné volby“ . Nebylo nás kolem něho moc, ale každý dělal, na co stačil. Byla a je to stále těžká práce. Naráželo se na strach, nepochopení, relativismus a pohodlí lidí i politiků a především na nepřátelství nositelů kultury smrti. Tehdy stejně jako dnes.

Naplněný život
Kolika lidem otevřel oči, to se asi nikdy nedovíme. Sám říkával, že hovoříme-li proti potratům a antikoncepci, nejméně poloviny posluchačů se nemile dotkneme. Asi tolik jich je těmito záležitostmi postiženo. Asi tolik jich nelibě nese sdělení, že dělají něco špatného. Nevíme, kolik dětí bylo zachráněno, když si rodiče vzpomněli na to, co slyšeli. Ale s radostí mohu sdělit, že několik bylo dětí zachráněno tím, že pan doktor rozmluvil budoucí mamince potrat. Byl rádcem a pomocníkem především v těžkých chvílích těm, kteří se na něj obraceli. Nebylo jich málo.

Co dodat k tomuto plodnému životu. MUDr. Hejl byl rovněž starostou jihlavské orelské jednoty, členem Výboru pro znovuobnovení mariánského sloupu, který se zasloužil o převezení sochy Matky Boží na Strahov z USA. Zpíval v několika sborech a byl členem výboru křesťanské politické strany, kde neúnavně prosazoval mravní zásady. Především byl ale hluboce věřícím katolíkem, ctitelem papeže Jana Pavla II. Laskavý, ohleduplný, dokonalý gentleman. A velice skromný a nenápadný, přes všechny své ohromné znalosti. Pro mnohé byl inspirací k dobrému životu.

Sylva Bernardová

Setkání při příležitosti 20 let od úmrtí MUDr. Zdeňka Hejla
11. května 2019, Polná

10:00 mši svatou celebruje kardinál Dominik Duka OP
11:30 návštěva hřbitova
12:00 občerstvení a diskusní setkání

Bližší informace: Sylva Bernardová, 605 322 076

MUDr. Zdeněk Hejl, narozen 18. 5. 1920 v Polné, zemřel 19. 7. 1999 tamtéž. Lékař a bioklimatolog, zakladatel vědecké disciplíny chronobiologie v ČSSR. Autor publikací z oboru a spisu o předmanželském poradenství. Zakladatel Hnutí Pro život ČR.


Chci také podpořit nečekaně těhotné ženy, které chtějí dát šanci svému nenarozenému dítětiO smutném králi Belgie a slepé zuřivosti
Belgie je v současnosti etalonem „liberálních hodnot“. Do roku 1990 to však bylo jinak. Pod vlivem katolické církve a zásluhou mimořádné autority krále Baudouina I. Belgického a královny Fabioly byla Belgie jednou z mála evropských zemí, kde byly potraty nezákonné. Co se stalo? Odkud ten obrat o sto osmdesát stupňů?

Švýcarsko: Rozštěpená země
Že je Švýcarsko dosti neobvyklá země, je vcelku známá věc. Jde o federaci – třebaže v názvu má slovo konfederace – šestadvaceti autonomních, navzájem rovnoprávných kantonů a polokantonů. Ty část svých pravomocí delegují na ústřední vládu, většinu si však drží ve svých rukou. Klíčovou politickou váhu má přímé rozhodování občanů v referendech a prostřednictvím „lidových iniciativ“.

Rakousko: Psychoanalýzou za potraty radostnější
Rakousko a české země, po celá staletí spojeny v jedné říši, pod jedním panovníkem, jednou vírou a od dob Marie Terezie víceméně jedním zákonodárstvím, se v roce 1918 vydávají vlastní cestou. Přebírají však částečně legislativu monarchie a s ní také přístup k ochraně nenarozeného života. Potraty jsou nepřípustné jak z hlediska zákona, tak ostatně i z hlediska společenského a mravního. Až do druhé světové války se obě země od sebe v této otázce příliš neliší. Pak se spustila železná opona a Československo se vydalo progresivnější cestou, zatímco Rakušané si zachovávali zdání konzervatismu.


načíst další


Pomáháme ženám a rodinám, které chtějí dát svému nenarozenému dítěti šanci, a ženám, které se trápí po ztrátě nenarozeného dítěte.
Lobbujeme za lepší podmínky pro rodiny čekající nečekaně dítě. Nevěnujeme se jiným společenským a politickým tématům.

© 2024  Hnutí Pro život ČR